วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค โดยนางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี วิทยากรได้แก่ นางสาวสุจารี ผุดผาด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m