วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 3 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี

 

 

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และอาจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

การประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค ปีการศึกษา 2561 และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในการออกหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จะนำไปจัดทำเป็นประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ต่อไป

 

--------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m