วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การนำข้อมูลแผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR และการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในระดับภาคและระดับจังหวัดในพื้นที่ ในการนำข้อมูลแผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยวิทยากรการประชุมครั้งนี้จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

 

--------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m