วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากร สกก.สป. ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก