วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ให้ดำเนินการประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร