วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

S  2400260

     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก ของ สมศ. ในบทบาทผู้บริหารและเครือข่ายการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา