วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

S  2400260

     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก ของ สมศ. ในบทบาทผู้บริหารและเครือข่ายการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา