วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุรินทร์  แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 และคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหัว  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดสระโคล่โสภาราม ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม...