วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออกประเมินเพื่อคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ที่มีการขยายผล/ต่อยอด ของโรงเรียนนำร่องรับการขยายผล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.