วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ติดตามการดำเนินโครงการ Coaching Teams ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.