วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิกาคภาค 3 และนำข้อมูลรวบรวมในภาพของภาคกลางต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.