วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาค ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 117 คน

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาต้นแบบ จากสถานศึกษาในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย เรื่อง "การส่งเสริมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 " วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากรม บุญเชิดชู อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.