วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews9-8-62 บางขวาง1

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กมล รอดคล้ายที่ปรึกษารมช.และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน แดนการศึกษาเรือนจำกลางบางขวาง ที่จัดโดย กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมอบนโยบาย

โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต้อนรับ ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

news9-8-62 บางขวาง1

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนว่า การจัดการศึกษาของ กศน. ที่มีการบูรณาการกับกรมราชทัณฑ์ โดยมีครูหลังกำแพง เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง และช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดย "จะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้ข้างหลัง จะพยายามดูแลให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง" และสำนักงาน กศน. จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้จากผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพด้วย

news9-8-62 บางขวาง2