วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews9-8-62 ศรสงวาลย 1

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กมล รอดคล้ายที่ปรึกษารมช.และคณะ ตรวจเยี่ยม พบปะโรงเรียนการศึกษาพิเศษเอกชน และมอบนโยบาย โดยมี นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาล กล่าวต้อนรับ

ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

news9-8-62 ศรสงวาลย 1

รมช.ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) กล่าวว่า จากการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ ศธ. มีโรงเรียนในภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ ที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำแนะนำ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ดีขึ้น ซึ่งอาจมีศูนย์ กศน.มาเปิดที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างจริงจังและปรับปรุงระบบการติดตามผู้เรียน โดยจะกลับไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้ ได้เน้นย้ำด้วยว่า “กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้เบื้องหลัง ทุกคนจะได้รับการศึกษาและดูแลอย่างเต็มที่”

news9-8-62 ศรสงวาลย 2