วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews9-8-62 วทยาศาสตร3

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยดร.กมล รอดคล้ายที่ปรึกษารมช.และคณะ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต)

พร้อมพบปะคณะผู้บริหารกศน. และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยมี ว่าที่ ร.อ. อาศิส เชยกลิ่น ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กล่าวต้อนรับและรายงานปัญหาอุปสรรค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานกศน.

news9-8-62 วทยาศาสตร

รมช.ศึกษาธิการ ให้ข้อแนะนำการแก้ปัญหาผู้มาใช้บริการต้องเริ่มจากสนับสนุนให้สถานศึกษา ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง นำนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการให้มากขึ้น เรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค จะต้องร่วมกันหาวิธีบริหารจัดการให้ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะต้นทุนของการดำเนินงานในศูนย์ฯ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถบริการได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ใช่พื้นที่สำหรับเด็กเท่านั้น ในโซนกิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างความรู้ และดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนได้ทุกวัย และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้หลากหลาย “พื้นที่ของคนทุกวัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนรู้จักศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไป”

news9-8-62 วทยาศาสตร1