วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews20-8-62-1

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รับผิดชอบค่ายย่อยที่ ๑ มีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๔๙ แห่ง สมาชิกรวมทั้งสิ้น ๕๕๔ คน

news20-8-62