วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรินทร์  แก้วมณี  รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18  รวม 200 คน  ณ  ห้องวังธารา  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม..