วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 3 รวมทั้งจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E-Inspection System ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัดที่กำหนด ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี

 

 

โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม โดยนางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3 เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการสรุปผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.