วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับพื้นที่

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ศธจ. สพป. สพม. อาชีวศึกษา กศน. สช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ครู/คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา รวมกว่า 100 คน ทีมวิทยากรจากโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG MOVE

 

 

 

 

 

 

ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.