วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews22-8-62

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีการแสดงรอบกองไฟชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการค่ายชุมนุมยุวกาชาดฯ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

news22-8-62