วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews23-8-62-2

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๘.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองผู้อำนวยการค่ายงานชุมนุมยุวกาชาดฯ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

news23-8-62-2