วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews24-8-62

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

โดยมี นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ในฐานะรองผู้อำนวยการค่ายงานชุมนุมยุวกาชาดฯ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

news24-8-62