วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews26-8-62

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานประชุมโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

เพื่อเตรียมจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news26-8-62