วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews29-8-62

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒

โดยมีนายกนก ปิ่นตกแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

news29-8-62