วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews30-8-62

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมี นางเบญจพร โพธืปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงาน นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

news30-8-62