วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews3-9-62

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พร้อมพิจารณาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ศึกษาธิการภาค ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

news3-9-62