วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews4-9-62-1

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมประปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจถึงที่มา หลักการสำคัญ และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนโยบายและแผนการทำงานของประเทศไทยและร่วมกันวิเคราะห์บริบทในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

news4-9-62-1

news4-9-62-2