วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลงานการขับเตลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิษัติระดับภาค "ก้าวแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานแต่ละโรงเรียน โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับภาค ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม....