วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews5-9-62

วันที่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. 

เวลา ๑๕.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ระดับภาค ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และกล่าวปิดงานประชุมฯ

news5-9-62

news5-9-62-1