วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews6-9-62pathum

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news6-9-62pathum