headnews6-9-62pathum

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news6-9-62pathum