วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews9-9-62

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานนิทรรศการ “มหกรรมพัฒนาการศึกษาสมุทรปราการ ๒๕๖๒ (Samutprakan Education Development Fair ๒๐๑๙)

โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ณ ครัวบุญเลิศ สมุทรปราการ

news9-9-62