วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews10-9-62

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒

โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

news10-9-62