วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.