วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

 

วิทยากร 2 ท่าน คือ ว่าที่เรือตรี ทรงยศ พรานเนื้อ นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ผู้เข้าอบรมได้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ศธภ.3 และ ศธจ.ราชบุรี
ข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.3

-------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.