วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

280962 2 - Copy

   27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ "รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ;Unity, Heritage, Peace" โดย ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ในฐานะผู้บังคับการค่าย กล่าวรายงานพิธีเปิด

280962 2