วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo7 ScoutPeaceC

 

     วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

reo7 ScoutPeace