วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews29-10-62

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ในสังกัดสช. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

news29-10-62