วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headสไลด1

วันที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๐๗.๓๙ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง

เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน

สไลด1