วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headสไลด2

วันที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมค่ายงานชุมนุม และเป็นประธานใน พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมค่ายงานชุมนุม

open30-9-62-1

เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) ซึ่งมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

open30-9-62-2

ในพิธีเปิด นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า“การจัดงานชุมนุม  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ให้รู้รัก สามัคคีจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้รับประสบการณ์ และทักษะชีวิต มีความสมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป”

open30-9-62-3

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง กล่าวว่า ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการแบ่งเป็น ๓ ค่ายย่อย ดังนี้
ค่ายย่อยที่ ๑ ลูกเสือ เป็นลูกเสือจากจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ค่ายย่อยที่ ๒ เนตรนารี เป็นเนตรนารีจากจังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ค่ายย่อยที่ ๓ สมาชิกยุวกาชาด เป็นสมาชิกยุวกาชาดจากจังหวัด ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ในพิ

open30-9-62-4