วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head1-10-62

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการแสดงจากค่ายย่อย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

news1-10-62