วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

head1-10-62

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการแสดงจากค่ายย่อย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

news1-10-62