วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

head2-10-62

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง)

ตอนหนึ่ง นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาคกลางได้กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทันยุค ทันสมัย มีจิตอาสา และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม เป็นคนดีของประเทศชาติ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

news2-10-62-1

news2-10-62-2