วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews3-10-62

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ เป็นเลขานุการการประชุม ณ  ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

news3-10-62