วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews3-10-62

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ เป็นเลขานุการการประชุม ณ  ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

news3-10-62