วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

19112562c

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ตลอดจนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งแผนบูรณาการระดับภาคของภาคใต้ชายแดนนั้น เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกกระทรวง ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงทุกมิตินำไปสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

19112562