วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

241162title

 

 

ศธภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมบูรณาการกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ (Project Idea)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

241162