วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

  

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 ************************************************************************************************************************************

   

  

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 *************************************************************************************************************************************

  

  

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 ************************************************************************************************************************************

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.