วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

S__6316047.jpg

     วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (ONESQA Academic Conference ๒๐๑๙ "Quality Assurance for Educationelection Quality Enhancement in the ๒๑st Century")โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ จัดโดย สมศ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร..