วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น รูปธรรมด้วยแนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดหรือPEC (Provincial Education Community) โดยใช้หลัก 3ประสาน ได้แก่ การประสานนโยบาย ประสานทรัพยากรและประสานกิจกรรม กับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่สนับสนุนให้ จังหวัด ในภาค9 ทุกแห่งดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมด้วย PEC ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อเป็นฐานในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดเป็นผู้ดำเนินการ

S  28573720

S  28573726

S  28573725

S  28573724

S  28573723

S  28573722

 

 

S  28573720

S  9453731S  28573727