วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

PosterNewsREO7 1Teachercut

 

 

     วันที่ 3 ธ.ค..2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู ซึ่งจัดขี้นในระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 152 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิของยูนิเซฟประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

PosterNewsREO7 1Teacher