วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เข้าพบ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ณ สำนักงาน EEC HDC มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อรับฟังแนวทางพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการศึกษาตอบโจทย์ EEC เป็นการศึกษาแนว Demand Driven ที่มีการจัดการศึกษาในแบบ EEC Model type A เป็นแนวทางที่อยู่บน 3 หลักการ 4 หลักเกณฑ์ และ 4 ผลลัพธ์ “การศึกษาคือการสร้างทุนมนุษย์ด้วยความรู้และทักษะที่เหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” ดังนั้น การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการทางการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในระยะสั้น