วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชนูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ราษฎรและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนห้วยขาแข้ง วิทยาคม , โรงเรียนบ้านสมอทอง และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี